numpy.nper

原文:https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.nper.html

译者:飞龙 UsyiyiCN

校对:(虚位以待)

numpy.nper(rate, pmt, pv, fv=0, when='end')[source]

计算定期付款的数量。

参数:

rate:array_like

利率(每期)

pmt:array_like

付款

pv:array_like

目前价值

fv:array_like,可选

未来价值

:{{'begin',1},{'end',0}},{string,int}

付款到期时(“开始”(1)或“结束”(0))

笔记

周期数nper通过求解以下等式来计算:

fv + pv*(1+rate)**nper + pmt*(1+rate*when)/rate*((1+rate)**nper-1) = 0

但是如果rate = 0

fv + pv + pmt*nper = 0

例子

如果你只有150美元/月支付贷款,需要多长时间以7%的年利率偿还8,000美元的贷款?

>>> print(round(np.nper(0.07/12, -150, 8000), 5))
64.07335

所以,超过64个月将需要偿还贷款。

可以用几种不同的利率和/或付款和/或总金额进行相同的分析以产生整个表格。

>>> np.nper(*(np.ogrid[0.07/12: 0.08/12: 0.01/12,
...          -150  : -99   : 50  ,
...          8000  : 9001  : 1000]))
array([[[ 64.07334877,  74.06368256],
    [ 108.07548412, 127.99022654]],
    [[ 66.12443902,  76.87897353],
    [ 114.70165583, 137.90124779]]])